Shadow – Árnyék

Shadow: dark, gloom, shade, dusk, shelter, cover, umbrage, protection, dimness, penumbra, umbra, obscuration, dim, gray, shield, overcast, haze…

Árnyék: sötétség, homály, árnyalat, szürkület, menedék, fedél, árnyék, védelem, komorság, félárnyék, elhomályosulás, homályos, szürke, pajzs, felhös, köd…Tree

There are so many explanation of one word. How a shadow is made, why is it in our life, why is it good? Is it good at all? Well. Let’s see…

“And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning was the first day.”

Sokféle magyarázata van egy szónak. Hogy keletkezik az árnyék, miért van az életünkben, miért is jó? Jó ez egyáltalán? Nos. Názzük csak…

Rowing“És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világossáág; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.”

Ok, bla bla bla… I know… Bible… Seriously. Cannot you quote something else?Rowing

Honestly? No, I cannot. That’s me. It doesn’t mean I’m right, I just know this big book if you ask me about the faith. And the faith is everywhere in your life. I know I went a bit too far from the original subject, the shadow, but I wanted to show you the other side, the more important one. Because if there is a shadow, there must be the light somewhere. You just must find it. It all starts with the light. Check Lemaître’s theory and the big explosion. Nah, that was a real big light, and for sure it made a huge shadow on everything. Ok, and why is it important for us now? Because we talk about photography… Of course photography… Why would I speak about life and belief and finding the way… You know that already, why would you need me for that. The main point with photography and the light is that there is a great opportunity to play with the shadows. You must check out blue holes in the sky, the miracle hours and the darker side of the subjects as well, not only the brigh one. Just do it!

PineOk, bla bla bla… Tudom… A Biblia… Most komolyan. Nem tudnál máshonnan idézni?

Őszintén? Nem. Nem tudnék. Ez én vagyok. Ez persze nem jelenti azt, hogy igazam van, de ez az egyetlen egy nagy könyv amit ismerek, ha a hitről kérdezel és a hit ott van az élet minden területén. Tudom egy kicsit messzire jutottam az eredeti témától, az árnyéktól, csak meg akartam mutatni a másik oldalt, ami a fontosabb. Mert ahol van árnyék, ott valahol világosságnak kell lennie, csak meg kell találni. Minden ezzel kezdődik. Názd meg Lemaître elméletét és az ősrobbanást. Na az volt ám egy óriási fény és tuti valami hatalmas árnyékot vetett mindenre. Ok, és akkor ez most miért fontos számunkra? Azért mert a fényképezésről beszélünk… természetesen a fényképezésről…Miért beszélnék én az életről meg a hitről meg arról hogy megtaláld önmagad… Azt már úgyis tudod, nem kellek ahhoz én. A lényeg a fényképezéssel és a fénnyel az, hogy játszani az árnyékokkal nagyon jó lehetőséget rejt magában. Csak meg kell keresned a kék lyukakat, a csodát teremtő időt és a sötét oldalát a témádnak is nem csak a világosat. Csak csináld!Behind the leaves

It’s all about photography. Just check the origin of the word. In Greek φωτός (phōtos), genitive of φῶς (phōs), means “light” and γραφή (graphé) represents “lines” or “drawing”. So everytime when we take a picture we draw with the light or making lines with the light. Awesome, isn’t it? Ok, in my case I just play with the lights… drawing… it is something serious. Believe me, I know that, studied to be an architect, learnt drawing as a profession… Photography? It’s something I enjoy to do and I play with that light very well that can come from the back, from the front or just touching the surface of the object that I want to record. The light by itself can have different colours, depending on the season, the geographical point, the time, the weather, the camera settings, the filters I use and many more factors, such as the rule of third, diagonals, leading lines, golden ratio and so on, and so on, and so on. All in all, it’s up to me or you if you take the shot. You can analyze… you should analyze the subject, visialize your future picture. Wait a couple of minutes if you need that the prefect light would arrive, modify the objects if you can, use flash or reflector, or just move a bit and find a better position. It’s all you… and if you still cannot reach your goal or you have no idea what I was talking about right now, google it, learn a bit more about it… I would really advise some nice videos from Mike. Check them out.

PineEz mind a fényképezésről szól. Csak nézd meg a szó eredetét. A Görög photos a fényt, a graphē pedig vonalat, vagy rajzolást jelent. Tehát amikor egy képet készítünk, lényegében a fénnyel rajzolunk, vagy vonalakat húzunk. Hihetetlen, nem? Ok, az én esetemben azt mondanám, hogy inkább csak játszadozom a fénnyel… rajzolás… az komoly dolog. Higgy nekem, én már csak tudom, építésznek tanultam, a rajzolást, mint hivatást tanultam. Fényképezés? Az valami, amit élvezettel csinálok és nagyon jól eljátszadozom azzal a fénnyel, mely érkezhet hátulról, elölről, vagy csak súrolva érintheti az oldalát annak az objektumnak, amit meg akarok örökíteni. Magának a fénynek különböző színei lehetnek attól függően, hogy milyen évszak van, hol vagyunk helyileg, mennyi az idő, hogy van a kamera beállítva, milyen filtert használok, és még sokmindenféle tényezőtöl, mint például a hármas szabály, az átlók szabálya, felvezető vonalak, az aranymetszés stb stb stb. Mindent egybe vetve az csak tőlem vagy tőled függ, hogy a kép elkészül-e vagy sem. Elemezni lehet, elemezni kell a fénykép tárgyát, és el kell tudni képzelni magát a fotót, hogy hogy fog kinézni. SunsetVárj pár percet, ha kell, hogy jobb legyen a fényviszony, módosíts az objektumon, ha tudsz, használj vakut, vagy fényvisszaverőt, vagy csak menj egy picit arréb és keress egy jobb pozíciót. Ez csak rajtad múlik… és ha még így se tudod elérni a célodat, vagy fogalmad sincs arról, hogy miről beszéltem itt, akkor használd a google-t, tanulj egy picit róla… Nagyon tudnám ajánlani Mike néhány videóját. Nézd meg őket. (Bocs, csak angolul elérhető)

Sunset

Warsaw- Tokyo- Warsaw

A few days ago this beautiful piece of art was parking front of our crew room. I know it’s an airplane, c’mon… But seriously wouldn’t you call this beauty an art? Not an airplane. Sadly I had only my phone with me, my Olympus tough TG-4 was packed in my bag out of reachable distance, but anyway I took the shot. It’s not the camera that takes the picture, but the person behind and the quality depends on the composition, the lights, the… all the other things. The resolution? Well, yes it is not the best, but in this case the subject matters.

IMG_20190528_151733~2.jpg

Pár nappal ezelőtt ez a gyönyörű művészeti remekmű parkolt az irodánk előtt. Tudom, ez egy repülőgép, de most komolyan… Ki nevezné ezt repülőnek, nem pedig művészetnek. Sajnos csak a telefonom volt velem, az Olympus tough TG-4 el volt pakolva jó mélyre a táskámban, de azért lefényképeztem. Nem a kamera az, ami a fényképet készíti, hanem a személy a kamera mögött és a minőség olyan dolgoktól függ, mint a kompozíció, a fények, a… minden egyéb dolog. A felbontás? Na igen, az nem a legjobb, de ebben az esetben a tárgy az ami számít.

I got to be interested what is the story behind this scene. I saw on the side of the aircraft a text stating they make a long journey, Warsaw -Tokyo -Warsaw. It sounds interesting already, but imagine it with this machine… Crazy.

Érdekelni kezdett a történet háttere. Láttam a gép oldalán egy feliratot, ami azt állította, hogy egy hosszú útvonalon vesznek részt a géppel, méghozzá Varsó -Tokió -Varsó útvonalon. Ez már önmagában érdekesnek hangzik, de ha belegondolunk, hogy ezzel a géppel… Hihetetlen.IMG_20190528_151643~2.jpg

What I found as information that it is a memory flight of Bolesław Orliński and Leon Kubiak’s journey on a Brequet 19 aircraft from 27 August to 26 September 1926. Anyway… Impressive.

Annyi információt sikerült felkutatnom, hogy ez egy tiszteletkifejező túra Boleslaw Orlinski és Leon Kubiak emlékére akik 1926 augusztus 27 és szeptember 26 közt teljesítették ezt az utat egy Brequet 19 tipusú repülővel. Nem semmi.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Orli%C5%84skiz

Fun – Drawings (Szórakozás – Rajzolás)

How did it start? 20080131201125617_0003I have no idea, cannot really remember, it was so long time ago.20080131201125617_0002
Hogyan kezdődött? Fogalmam sincs, nem nagyon tudok rá emlékezni, olyan rég történt.20080131201125617_0001

When I was a kid, my parents bought me a lot of colouring books about Hungarian history… I remember I loved them all. 0502_002They were nice, all about our national heroes, the allways winning kings and battles. They looked good, but after I touched them with my pencils to colour them, they ended up being terrible. Couldn’t follow the lines, didn’t find the shades, nothing artistic… C’mon I was a kid I just had some fun.
IMG_0622Amikor kissrác voltam, a szüleim vettek mindenféle szinezős könyveket a Magyar történelemmel kapcsolatban… Emlékszem mennyire szerettem őket.0502_001 Gyönyörűek voltak, a nemzeti hőseinkről, a mindig győztes királyokról, csatákról. Jól néztek ki, de miután hozzájuk nyúltam a ceruzáimmal, hogy kiszinezzem őket, csúnya végük lett. Nem tudtam követni a vonalakat, nem találtam meg a kellő árnyalatokat, semmi művésziesség… Ugyanmár, csak egy kölyök voltam és jót szórakoztam.IMG_0629

Later in the school, I realized, I can draw… sometimes. It was a bit weird… I mean it never happened when I really wanted. Maybe the subject, maybe the teacher, maybe the time of the day… IMG_0626Somehow I couldn’t find my way to make awesome drawings everytime when it was necessary… No, it happened only when I had some fun.
IMG_0625Később az iskolában rájöttem, hogy tudok rajzolni… néha. Furcsa volt egy kicsit… értem ezalatt, hogy nem mindig történt az amit szerettem volna. Talán a téma, talán a tanár, talán a napszak… IMG_0624Valahogy nem tudtam megtalálni a módszert arra, hogy mindig akkor tudjak gyönyörű rajzokat készíteni, amikor kell… Nem, ez csak akkor történt meg, amikor jól szorakoztam.
firstaDuring the university I’ve heard first time in my life about the right side of the brain and how to use it. 2014. 04. 26. Copy of Tautropfen from Zeichnen magasinOf course I never believed in it I thought it’s some misterious bullshit and didn’t even want to try. Man! You should have been more open-minded. 🙂 But sometimes I could find some fun in drawings.
IMG_0767IMG_0771IMG_0764Az egyetemi évek alatt hallottam először a jobb agyféltekéről és annak használatáról. Természetesen sose hittem benne, azt gondoltam, hogy ez valami misztikus szarság és ki se akartam próbálni. Kaunas church-2Ember! Sokkal nyitottabbnak kellett volna lenned. 🙂 De azért néha jót szórakoztam.IMG_2507The rose
A few years after my studies, when my job and my life wasn’t so busy I downloaded a book about usage of the right side of the brain. Don’t ask me why, I have no idea. Maybe I got to be interested, wanted to know a bit more, I changed, and got to be open minded… you know… finding your identity, Maslow’s hierarchy of needs… try to find the self actualization… and then I got a lot of fun.IMG_3540
IMG_2658Néhány évvel  a tanulmányaim után, amikor se a munkám se az életem nem volt túl nyüzsgő, letöltöttem egy könyvet az agy jobbféltekének a használatáról. Ne kérdezd miért, fogalmam sincs. IMG_2516Talán csak érdeklődésképp, egy kicsit többet akartam tudni, megváltoztam, megnyíltam… IMG_2511Identitástudat keresés. Maslow szükséglethierarchiája… Megtalálni az önmegvalósítást… és ezekután szórakoztam csak igazán.P1020548 (2)
IMG_2355Now? I’m married and I have two beautiful children, a dog and a ferret, IMG_2354I still do krav maga, make this blog, enjoying photography, and writing, have my job, time to time do some woodworking, plan my future and try to find the way of life… again Maslow! 😉 And I don’t draw anymore, but I still have a lot of fun, but in a different way!
IMG_2350Most? Nős vagyok, van két gyönyörű gyermekem, egy kutyám, egy vadászgörényem, még mindig edzek krav maga-t, dolgozom ezen a blogon,IMG_1977 szeretek fényképezni, írni, van egy munkám, néha asztaloskodom, tervezem a jövőmet és megpróbálom megtalálni az élet értelmét… Na megint csak ez a Maslow! :) IMG_2243És, már nem rajzolok, de még mindig sokat szórakozom, csak másképp.
IMG_2245Maybe sometimes in the future I’ll draw again and try to do my best with it. You must find what you love to do. IMG_2016It’s you, and your life. If you want to try something (I don’t talk about illegal stuffs and something that harms you in any way), you must do it. It is only in your brain, that you cannot. You can reach your highest peak and you should do it. Don’t waste your life. IMG_1128I wanted to make awesome drawings and I did it. I want to make beautiful photographs, IMG_1127I want to teach krav maga, I want to be independent economically, but most important I want to raise my children in a good way, and nobody can tell me I cannot. IMG_1125I just have to work hard and have fun, that’s the key for the whole thing.
Talán a jövőben megint fogok rajzolni és megpróbálom a legjobbat kihozni magamból. mindig meg kell találni azt amit szeretsz. IMG_0898Ez te vagy és ez a te életed. Ha szeretnél valamit kipróbálni (na most nem illegális, vagy olyan dolgokról beszélek, melyek ártalmasak), tedd meg. Clouds studyEz csak a fejedben létezik, hogy nem tudod. El tudod érni a maximumot és meg kell próbálnod elérni azt. De pazarold az életedet. IMG_0872Én meg akartam tanulni gyönyörű rajzokat készíteni és meg is tanultam. IMG_0871Szép fényképeket akarok készíteni, szeretnék krav maga oktató lenni, szeretnék anyagilag független lenni, de a legfontosabb szeretném jól felnevelni a gyermekeimet és senki se mondhatja nekem, hogy nem tudom. IMG_0874Csak keményen kell dolgoznom és szórakoznom, ez a kulcsa az egésznek.