Krav Maga

 

It’s a bit unusual post. First of all it is a true story, and second of all it happened with me. The easy part was in it I didn’t have to figure out anything just remember. Remember for the last twentyone years.

Ez egy kicsit szokatlan blogbejegyzés. Először is ez egy igaz történet, másodszor velem történt meg. A könnyű a dologban az volt, hogy nem kellett kitalálnom semmit, csak emlékeznem kellett. Emlékezni az utóbbi huszonegy évre.

It started in January 1998. I just got turned to be sixteen years old when I walked into a dojo first time in my life. Now please, don’t try to imagine anything special or serious if I say ‘a dojo’. We talk about the sporthall of my ex elementary school in my town ten kilometer far from Budapest.

1998 Januárjában kezdődött. Éppen betöltöttem a tizenhatodik életévemet, amikor besétáltam életemben először egy dojoba. Most ne valami komoly dolgot próbálj elképzelni, amikor azt mondom hogy ‘dojo’. A volt általános iskolám tornaterméről beszélünk a tíz km-re Budapesttől levő városomban.

I clearly remember a mustached guy in his late twenties was sitting in the waiting hall doing generally nothing. We talk about 1998, there were not so many mobile phone, fakebook and such a thing and he wasn’t really a book reading person. My godmother who worked in the school pointed at him and said he is the trainer. I went to him, introduced myself and join to his training.

Tisztán emlékszem egy bajszos a huszas évei végét taposó pasasra aki ott ült a csarnokban, várt és nem csinált semmit. 1998-ról beszélünk, nem volt túl sok mobil, faszbuk és hasonló hülyeségek és ő maga se volt egy könyvmoly. A keresztanyám, aki akkor ott dolgozott az iskolában, mutatott rá és mondta, hogy ő az edző. Odamentem hozzá, bemutatkoztam és csatlakoztam az edzéséhez.

Wado-ryu karate. Fóti Wado-ryu karate in 1999That was the first style I tried and I was lucky enough to learn it from a fantastic master, although he was a brown belt only and got a black belt later because the organisation wanted to proudly say about itself they have only blackbelt trainers. Sport politics. Well! What did I know about it at that time?

Wado-ryu karate. Ez volt az első stílus melyet kipróbáltam és szerencsés voltam, hogy egy ilyen fantasztikus mestertől tanulhattam, mégha ő maga barnaöves volt csak és csak később kapta meg a fekete övet, mert a szervezet el akarta magáról mondani, hogy nekik csak fekete öves edzőik vannak. Sportpolitika. Hát igen! Mit tudtam én akkor erről?

I learnt a lot about basics. I remember for his teachings and the love of the karate. He might not have been a good example in personal life, but as a karate coach he was for sure. The world lost someone valuable when he passed away a few years ago.

Rengeteget tanultam az alapokról. Kristály tisztán emlékszem a tanításaira és a karate iránti szeretetére. Lehet, hogy nem volt egy jó példakép, ha a magánéletét tekintem, de mint karate edző az volt. A világ rengeteget vesztett amikor itthagyott bennünket néhány évvel ezelőtt.

After a couple of month of practice when I got my first punches in reality I wanted something more applicable or useful for self defense. Of course I always went back to Wado-ryu training with very good feelings. Like going back home. One of my classmate in the high-school was doing a mixed style, Aikido and Kyokushinkai in the same time. I know, not really matching styles, but if it was working for him, why not.

Néhány hónap gyakorlás után, amikor kaptam néhány valódi pofont is, valami jobban alkalmazható dologra vágytam, valamire ami használható önvédelemre. Persze azért Wado-ryu edzésre jó érzésekkel mindig visszajártam. Mintha csak hazamentem volna. Az egyik osztálytársam járt valami kevert stílusú edzésre, Aikido és Kyokushinkai ötvözete. Tudom nem valami egybevágó stílusok, de ha ez neki müködőtt, miért ne.dr Serényi János: A bátrak harca

My classmate even gave me a book about Masutatsu Oyama. I read it and I knew I want to do this. Lucky me, there was another dojo in my town teaching Kyokushinkai. At least they advertised themself for that, but the quality of the training wasn’t the best. But again, late 90’s, no information, no social cesspit, you didn’t know what was real and what was fake…easily. It took me a couple of years to stay with Kyo but I tried a couple of other dojos, meanwhile I was tried Escrima and still stucked with Wado.

Az osztálytársam adott egy könyvet Masutatsu Oyamaról. Elolvastam és tudtam hogy ezt akarom. Szerencsémre volt egy másik dojo a városomban, ahol Kyokushinkai-t tanítottak. Legalábbis annak volt reklámozva a dolog, de az edzés minősége nem volt a legjobb. De megint csak, ugye a 90-es évek végéről beszélünk, nem volt információ, nem volt közösségi pöcegödör, nem lehetett tudni mi igaz és mi hamis… legalábbis könnyedén. A Kyo mellett ragadtam jó néhány évig kipróbálva egypár dojot, mindemelett kitekintgettem Escrima edzésekre és természetesen Wado-ra is.

I was in the university I had Wado ryu trainings on every Monday, Wednesday and Friday from 4pm til 6pm, on Friday we had an extra 1,5 hours training. On Tuesday and Thursday I had two hours Escrima trainings and on Friday evening from 8pm til 10 pm I did Kyokushin. And I also had a girlfriend to spend some freetime.

Az egyetem mellett minden hétfőn, szerdán és pénteken délután 4-6-ig Wadoztam, pénteken megtoldva ezt plusz másfél órával. Kedden és csütörtökön Escrima edzés volt és péntek este 8-tól 10-ig még pluszban Kyokushin is akadt. És még a barátnőmre is szakítottam szabad időt.

In 2005 I was lucky to have the above mentioned girlfriend… seriously I was very lucky to have her… who got an Erasmus scholarship to Denmark. I went with her just to look around but finally I stayed there and studied. My biggest concern was not that I did not speak English at that time and I want to study in a University… No… What about my training? First I was doing some techniques in the forest close to the school by myself, like Oyama… I hope you have a similar sense of humour than me and you don’t take me serious with this.

2005-ben szerencsés voltam, hogy volt egy olyan barátnőm… most komolyan tényleg szerencsés voltam vele… aki Erasmus ösztöndíjat kapott Dániába. Elmentem vele csak úgy körbenézni, de végülis ott maradtam tanulni. A legnagyobb problémám persze nem az volt, hogy nem beszélek angolul és egyetemen akarok tanulni… Nem… Mi lesz az edzésemmel? Eleinte a technikákat gyakoroltam a közeli erdőben, csak úgy mint Oyama… Remélem hasonló humorérzékkel rendelkeztek, mint én és nem veszitek túl komolyan ezt az állításomat.

Then I met another Hungarian guy, who got to be my best friend there and guess what he was a black belt in Shotokan karate. Him and another master, Tommy (RIP) who was also my teacher in the uni shown me the self defense part of karate. They tried to teach something based on Iain Abernethy’s method and the whole spirit just grabbed me in. I spent very good 3 years there and learnt a lot. Meanwhile I met another blackbelt who claimed he was a good friend on Imi Lichtenfeld, the founder of Krav Maga, and he established a style, and… Good advice, guys! Never believe anyone who has a wall full of poster of himself and other big masters. I did this mistake and was happy to run away. Who knows, maybe I would be in a jail if I follow him. This was my first meeting with Krav Maga.

Késöbb találkoztam egy másik magyar sráccal, aki az ottani legjobb barátom lett és, igen, jól gondoljátok, fekete öves volt Shotokan karatéban. Ő és egy másik mester, Tommy (Nyugodj békében mester) aki mellesleg az egyik tanárom volt az egyetemen bevezettek engem a karate önvédelmébe. Valami olyasmit próbáltak tanítani, ami Iain Abernethy rendszerén alapult, és az egésznek a lényege rabul ejtett. 3 évet töltöttem ott és rengeteget tanultam. Közben megismerkedtem egy másik fekete öves edzővel, aki azt állította, hogy Imi Lichtenfeld, a krav maga alapítójának a barátja volt és megalapította a saját stílusát és… Jó tanács mindenkinek! Soha ne higgy olyannak akinek a fala tele van saját fotóival miközben más mesterek mellett áll. Én elkövettem ezt a hibát és nagyon boldog voltam, hogy el tudtam szabadulni. Ki tudja, ha követem őt, talán most börtönben csücsülök. Ez volt az első találkozásom a Krav Maga-val.

Bodyguard courseThe next one was a basic level bodyguard course, that I did in Hungary. It was fun, but I was expecting more from the company that was behind. Again… lot of pictures on the wall.

A második találkozásom egy alap testőrképzés volt, amit Magyarországon végeztem el. Jó poén volt, de egy kicsit többet vártam a cégtől. Megintcsak… rengeteg kép a falon.

Musashi karate

In 2010 I got a job as a flight attendant and moved to Scotland. I was lucky again and found a dojo of Bunkai Jutsu. Yes that’s what my friend in Denmark taught me in the frame of Shotokan. I was thrilled to join to the club I was a real Musashi and I even was lucky to meet Master Abernethy and learn from him in a seminar. It was unforgettable.

2010-ben légiutaskisérőként dolgoztam Skóciában. Megintcsak szerencsés voltam és találtam egy Bunkai Jutsu dojo-t. Igen, ez az a stílus, amit a barátom Dániában tanított nekem Shotokan címszóval. Lehengerelt voltam teljesen, igazi Musashi lettem, sőt még nagyobb szerencsémre találkozhattam Abernethy mesterrel egy szemináriumon. Felejthetetlen élmény volt.

Scottish Krav Maga System IKMFScottish Krav Maga System IKMFLater I found an advert of a new Krav Maga training in Ayr, in the neighbour town. I checked it out, and it was awesome. Thanks to Robert I got a good base and even better impression of IKMF and KM. Sadly soon after I started to learn from him I moved to Lithuania as my girlfriend (the mother of my children and my wife now) lived in Latvia, which was very close to the place where I got the transfer to. Only 400 km.

Később találtam egy hirdetés új Krav Maga edzésről Ayr-ben, mely a szomszédos város volt. Megnéztem és őrületesnek találtam. Köszönet Robertnek egy nagyon jó alapot és egy sokkal jobb képet kaptam az IKMF-ről és a KM-ről. Sajnos miután elkezdtem tőle tanulni, hamarosan elköltöztem Litvániába, mert a barátnőm (aki ma agyermekeim anyja és a feleségem) Lettországban élt, ami nagyon közel volt ahhoz a helyhez ahol dolgozn8 kezdtem. Csak 400 km.

Anyway, I moved and I realized I had nothing to do there. I generally liked the place, but it was very cold, I was alone, as I could see her only in every second weeks. I did a job, that wasn’t really for me, I started because I didn’t have anything else to do and was happy to finally work somewhere after the crisis. So, all in all it was a good way to lead me to nowhere. No goals, no friends, no mood to work. Of course later I got a couple of nice friends, I didn’t start to like the job, I just learnt to see the bright side only and in the beginning of 2012 I also found a new Krav Maga gym.

IKMF LithuaniaVégülis költöztem és rájöttem, hogy ott semmim nincs, amit kezdhetnék magammal. Alapjában véve szerettem a helyet, de túl hideg volt, egyedül voltam, mert a barátnőmet csak minden két hétben láttam. Elvégeztem a munkát, amely nem nekem való volt igazán, elkezdtem, mert nem volt mit tennem és végre boldog voltam, hogy a válság után végre dolgozhatok. Őszintén jó úton haladtam a semmibe. Se célok, se barátok, se munkakedv. Persze később szereztem pár barátot magamnak, a munkát az5 nem szerettem, de megtanultam a szebb oldalát nézni és végül találtam egy új Krav Maga edzést 2012 elején.

It was established a couple of months before I join to them. IKMF krav maga LithuaniaWe were in a really small place with 20 people and a very good trainer. IKMF krav maga LithuaniaAndrey! Krav Maga LithuaniaYou are a good trainer, don’t expect me to write more…Krav Maga in Jelgava I know you don’t.

Az edzés pár hónappal azelőtt, hogy csatlakoztam jött létre. Egy baromi kicsi helyen edzettünk kb 20-an egy nagyon jó edzővel. Andrey! Tényleg nagyon jó edző vagy és tudom, hogy nem várod tőlem, hogy fényezzelek.Krav Maga LithuaniaIKMF Lithuania

 

From the original group there is only another guy and me, but the training is still on. The other guy is also an instructor.

Az eredeti csapatból van még egy srác, meg én, de az edzések még folynak. Már a másik srác is instruktor.Krav Maga

Actually I’m not there anymore too.

Igazából már én se vagyok a csapatban.

Civilian Instructor CourseA couple of weeks ago I did my Civilian Instructor Licence in Czech Republic,Civilian Instructor Course Prague under the inspiration and teaching of Tamir Gilad and Marrtijn Bos and now I’m ready to roll.Punching pads

Néhány héttel ezelőtt Csehországban, Prágában megkaptam az oktatói engedélyemet Tamir Gilad and Martijn Bos irányítása alatt.

I just hope I can give all of my knowledge and experience I collected and can be a very good example to my student.

Remélem az összes tudásomat és tapasztalatomat tovább tudom adni és példaképpé válok a tanítványaimnak

I know… the journey just started now. 😉

Tudom, az utazás még csak most kezdődik el. 😉

30DE46D2-46B4-4416-9F2B-3A3E7D3CEE1E

Shadow – Árnyék

Shadow: dark, gloom, shade, dusk, shelter, cover, umbrage, protection, dimness, penumbra, umbra, obscuration, dim, gray, shield, overcast, haze…

Árnyék: sötétség, homály, árnyalat, szürkület, menedék, fedél, árnyék, védelem, komorság, félárnyék, elhomályosulás, homályos, szürke, pajzs, felhös, köd…Tree

There are so many explanation of one word. How a shadow is made, why is it in our life, why is it good? Is it good at all? Well. Let’s see…

“And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning was the first day.”

Sokféle magyarázata van egy szónak. Hogy keletkezik az árnyék, miért van az életünkben, miért is jó? Jó ez egyáltalán? Nos. Názzük csak…

Rowing“És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világossáág; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.”

Ok, bla bla bla… I know… Bible… Seriously. Cannot you quote something else?Rowing

Honestly? No, I cannot. That’s me. It doesn’t mean I’m right, I just know this big book if you ask me about the faith. And the faith is everywhere in your life. I know I went a bit too far from the original subject, the shadow, but I wanted to show you the other side, the more important one. Because if there is a shadow, there must be the light somewhere. You just must find it. It all starts with the light. Check Lemaître’s theory and the big explosion. Nah, that was a real big light, and for sure it made a huge shadow on everything. Ok, and why is it important for us now? Because we talk about photography… Of course photography… Why would I speak about life and belief and finding the way… You know that already, why would you need me for that. The main point with photography and the light is that there is a great opportunity to play with the shadows. You must check out blue holes in the sky, the miracle hours and the darker side of the subjects as well, not only the brigh one. Just do it!

PineOk, bla bla bla… Tudom… A Biblia… Most komolyan. Nem tudnál máshonnan idézni?

Őszintén? Nem. Nem tudnék. Ez én vagyok. Ez persze nem jelenti azt, hogy igazam van, de ez az egyetlen egy nagy könyv amit ismerek, ha a hitről kérdezel és a hit ott van az élet minden területén. Tudom egy kicsit messzire jutottam az eredeti témától, az árnyéktól, csak meg akartam mutatni a másik oldalt, ami a fontosabb. Mert ahol van árnyék, ott valahol világosságnak kell lennie, csak meg kell találni. Minden ezzel kezdődik. Názd meg Lemaître elméletét és az ősrobbanást. Na az volt ám egy óriási fény és tuti valami hatalmas árnyékot vetett mindenre. Ok, és akkor ez most miért fontos számunkra? Azért mert a fényképezésről beszélünk… természetesen a fényképezésről…Miért beszélnék én az életről meg a hitről meg arról hogy megtaláld önmagad… Azt már úgyis tudod, nem kellek ahhoz én. A lényeg a fényképezéssel és a fénnyel az, hogy játszani az árnyékokkal nagyon jó lehetőséget rejt magában. Csak meg kell keresned a kék lyukakat, a csodát teremtő időt és a sötét oldalát a témádnak is nem csak a világosat. Csak csináld!Behind the leaves

It’s all about photography. Just check the origin of the word. In Greek φωτός (phōtos), genitive of φῶς (phōs), means “light” and γραφή (graphé) represents “lines” or “drawing”. So everytime when we take a picture we draw with the light or making lines with the light. Awesome, isn’t it? Ok, in my case I just play with the lights… drawing… it is something serious. Believe me, I know that, studied to be an architect, learnt drawing as a profession… Photography? It’s something I enjoy to do and I play with that light very well that can come from the back, from the front or just touching the surface of the object that I want to record. The light by itself can have different colours, depending on the season, the geographical point, the time, the weather, the camera settings, the filters I use and many more factors, such as the rule of third, diagonals, leading lines, golden ratio and so on, and so on, and so on. All in all, it’s up to me or you if you take the shot. You can analyze… you should analyze the subject, visialize your future picture. Wait a couple of minutes if you need that the prefect light would arrive, modify the objects if you can, use flash or reflector, or just move a bit and find a better position. It’s all you… and if you still cannot reach your goal or you have no idea what I was talking about right now, google it, learn a bit more about it… I would really advise some nice videos from Mike. Check them out.

PineEz mind a fényképezésről szól. Csak nézd meg a szó eredetét. A Görög photos a fényt, a graphē pedig vonalat, vagy rajzolást jelent. Tehát amikor egy képet készítünk, lényegében a fénnyel rajzolunk, vagy vonalakat húzunk. Hihetetlen, nem? Ok, az én esetemben azt mondanám, hogy inkább csak játszadozom a fénnyel… rajzolás… az komoly dolog. Higgy nekem, én már csak tudom, építésznek tanultam, a rajzolást, mint hivatást tanultam. Fényképezés? Az valami, amit élvezettel csinálok és nagyon jól eljátszadozom azzal a fénnyel, mely érkezhet hátulról, elölről, vagy csak súrolva érintheti az oldalát annak az objektumnak, amit meg akarok örökíteni. Magának a fénynek különböző színei lehetnek attól függően, hogy milyen évszak van, hol vagyunk helyileg, mennyi az idő, hogy van a kamera beállítva, milyen filtert használok, és még sokmindenféle tényezőtöl, mint például a hármas szabály, az átlók szabálya, felvezető vonalak, az aranymetszés stb stb stb. Mindent egybe vetve az csak tőlem vagy tőled függ, hogy a kép elkészül-e vagy sem. Elemezni lehet, elemezni kell a fénykép tárgyát, és el kell tudni képzelni magát a fotót, hogy hogy fog kinézni. SunsetVárj pár percet, ha kell, hogy jobb legyen a fényviszony, módosíts az objektumon, ha tudsz, használj vakut, vagy fényvisszaverőt, vagy csak menj egy picit arréb és keress egy jobb pozíciót. Ez csak rajtad múlik… és ha még így se tudod elérni a célodat, vagy fogalmad sincs arról, hogy miről beszéltem itt, akkor használd a google-t, tanulj egy picit róla… Nagyon tudnám ajánlani Mike néhány videóját. Nézd meg őket. (Bocs, csak angolul elérhető)

Sunset

Fun – Drawings (Szórakozás – Rajzolás)

How did it start? 20080131201125617_0003I have no idea, cannot really remember, it was so long time ago.20080131201125617_0002
Hogyan kezdődött? Fogalmam sincs, nem nagyon tudok rá emlékezni, olyan rég történt.20080131201125617_0001

When I was a kid, my parents bought me a lot of colouring books about Hungarian history… I remember I loved them all. 0502_002They were nice, all about our national heroes, the allways winning kings and battles. They looked good, but after I touched them with my pencils to colour them, they ended up being terrible. Couldn’t follow the lines, didn’t find the shades, nothing artistic… C’mon I was a kid I just had some fun.
IMG_0622Amikor kissrác voltam, a szüleim vettek mindenféle szinezős könyveket a Magyar történelemmel kapcsolatban… Emlékszem mennyire szerettem őket.0502_001 Gyönyörűek voltak, a nemzeti hőseinkről, a mindig győztes királyokról, csatákról. Jól néztek ki, de miután hozzájuk nyúltam a ceruzáimmal, hogy kiszinezzem őket, csúnya végük lett. Nem tudtam követni a vonalakat, nem találtam meg a kellő árnyalatokat, semmi művésziesség… Ugyanmár, csak egy kölyök voltam és jót szórakoztam.IMG_0629

Later in the school, I realized, I can draw… sometimes. It was a bit weird… I mean it never happened when I really wanted. Maybe the subject, maybe the teacher, maybe the time of the day… IMG_0626Somehow I couldn’t find my way to make awesome drawings everytime when it was necessary… No, it happened only when I had some fun.
IMG_0625Később az iskolában rájöttem, hogy tudok rajzolni… néha. Furcsa volt egy kicsit… értem ezalatt, hogy nem mindig történt az amit szerettem volna. Talán a téma, talán a tanár, talán a napszak… IMG_0624Valahogy nem tudtam megtalálni a módszert arra, hogy mindig akkor tudjak gyönyörű rajzokat készíteni, amikor kell… Nem, ez csak akkor történt meg, amikor jól szorakoztam.
firstaDuring the university I’ve heard first time in my life about the right side of the brain and how to use it. 2014. 04. 26. Copy of Tautropfen from Zeichnen magasinOf course I never believed in it I thought it’s some misterious bullshit and didn’t even want to try. Man! You should have been more open-minded. 🙂 But sometimes I could find some fun in drawings.
IMG_0767IMG_0771IMG_0764Az egyetemi évek alatt hallottam először a jobb agyféltekéről és annak használatáról. Természetesen sose hittem benne, azt gondoltam, hogy ez valami misztikus szarság és ki se akartam próbálni. Kaunas church-2Ember! Sokkal nyitottabbnak kellett volna lenned. 🙂 De azért néha jót szórakoztam.IMG_2507The rose
A few years after my studies, when my job and my life wasn’t so busy I downloaded a book about usage of the right side of the brain. Don’t ask me why, I have no idea. Maybe I got to be interested, wanted to know a bit more, I changed, and got to be open minded… you know… finding your identity, Maslow’s hierarchy of needs… try to find the self actualization… and then I got a lot of fun.IMG_3540
IMG_2658Néhány évvel  a tanulmányaim után, amikor se a munkám se az életem nem volt túl nyüzsgő, letöltöttem egy könyvet az agy jobbféltekének a használatáról. Ne kérdezd miért, fogalmam sincs. IMG_2516Talán csak érdeklődésképp, egy kicsit többet akartam tudni, megváltoztam, megnyíltam… IMG_2511Identitástudat keresés. Maslow szükséglethierarchiája… Megtalálni az önmegvalósítást… és ezekután szórakoztam csak igazán.P1020548 (2)
IMG_2355Now? I’m married and I have two beautiful children, a dog and a ferret, IMG_2354I still do krav maga, make this blog, enjoying photography, and writing, have my job, time to time do some woodworking, plan my future and try to find the way of life… again Maslow! 😉 And I don’t draw anymore, but I still have a lot of fun, but in a different way!
IMG_2350Most? Nős vagyok, van két gyönyörű gyermekem, egy kutyám, egy vadászgörényem, még mindig edzek krav maga-t, dolgozom ezen a blogon,IMG_1977 szeretek fényképezni, írni, van egy munkám, néha asztaloskodom, tervezem a jövőmet és megpróbálom megtalálni az élet értelmét… Na megint csak ez a Maslow! :) IMG_2243És, már nem rajzolok, de még mindig sokat szórakozom, csak másképp.
IMG_2245Maybe sometimes in the future I’ll draw again and try to do my best with it. You must find what you love to do. IMG_2016It’s you, and your life. If you want to try something (I don’t talk about illegal stuffs and something that harms you in any way), you must do it. It is only in your brain, that you cannot. You can reach your highest peak and you should do it. Don’t waste your life. IMG_1128I wanted to make awesome drawings and I did it. I want to make beautiful photographs, IMG_1127I want to teach krav maga, I want to be independent economically, but most important I want to raise my children in a good way, and nobody can tell me I cannot. IMG_1125I just have to work hard and have fun, that’s the key for the whole thing.
Talán a jövőben megint fogok rajzolni és megpróbálom a legjobbat kihozni magamból. mindig meg kell találni azt amit szeretsz. IMG_0898Ez te vagy és ez a te életed. Ha szeretnél valamit kipróbálni (na most nem illegális, vagy olyan dolgokról beszélek, melyek ártalmasak), tedd meg. Clouds studyEz csak a fejedben létezik, hogy nem tudod. El tudod érni a maximumot és meg kell próbálnod elérni azt. De pazarold az életedet. IMG_0872Én meg akartam tanulni gyönyörű rajzokat készíteni és meg is tanultam. IMG_0871Szép fényképeket akarok készíteni, szeretnék krav maga oktató lenni, szeretnék anyagilag független lenni, de a legfontosabb szeretném jól felnevelni a gyermekeimet és senki se mondhatja nekem, hogy nem tudom. IMG_0874Csak keményen kell dolgoznom és szórakoznom, ez a kulcsa az egésznek.

Trakai castle

Trakai 1 - Trakai 2-2
They were preparing for the big day. The last final one. It was a long time ago, when Kestutis has made the decision to make a new home, expressing his power and his greatness. A place that can give protection for the locals and for his family and his son.
It was one of his big dream, but sometimes turned to be a nightmare. It was destroyed so many times even after them. Them… Kestutis, Jogaila, Vytautas… Vytautas, who was already the ruler for seventeen years when they finally finished it. The big day! They finished that it would stand here forever, reserving the moment, the history, the reality. They finished it at the first time. They wrote 1409.
Sigismund! He brought in the renessance between the walls, made a lot of change, and for what? That later it could serve as a summer residence or a prison, Man! This building has seen so many nice years before. Soldiers, pleasants, love makers, romantic historical moments, and they just let it to fall apart.
Fall apart, that they could renovate again by the Imperial Russia just show the power! But at least it gained back the previous pride. People were interested, she could show her beauty, man loved her because her organised life, woman envied the shape of her body. She was georgeos once more, but the second big war came. Very sad time, a lot of suffering, death, blod… Better not to talk about it, you name it, she has seen it.
They were preparing for the big day. The last final one. It was a long time ago, when Kestutis has made the decision to make a new home, expressing his power and his greatness. A long time ago. 1961. Finally she was finished and got to be a tourist attraction with children, man and woman walking on her pavements, checking her walls, her historical memories… On every day, but she is proud, she can show what she got..
“They all love me!” She says and she is happy! “Look at that, this guy, he takes a picture at me and prepares an easel. Takes out some pencil and charcoal… I’m going to be recorded as an artistic subject! So exciting!” She talked to Peter, who just drawn her and enjoyed the company. It was 2014 and finally they met. She had to wait six hundred years for him, but it was worse it.