Shadow – Árnyék

Shadow: dark, gloom, shade, dusk, shelter, cover, umbrage, protection, dimness, penumbra, umbra, obscuration, dim, gray, shield, overcast, haze…

Árnyék: sötétség, homály, árnyalat, szürkület, menedék, fedél, árnyék, védelem, komorság, félárnyék, elhomályosulás, homályos, szürke, pajzs, felhös, köd…Tree

There are so many explanation of one word. How a shadow is made, why is it in our life, why is it good? Is it good at all? Well. Let’s see…

“And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning was the first day.”

Sokféle magyarázata van egy szónak. Hogy keletkezik az árnyék, miért van az életünkben, miért is jó? Jó ez egyáltalán? Nos. Názzük csak…

Rowing“És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világossáág; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.”

Ok, bla bla bla… I know… Bible… Seriously. Cannot you quote something else?Rowing

Honestly? No, I cannot. That’s me. It doesn’t mean I’m right, I just know this big book if you ask me about the faith. And the faith is everywhere in your life. I know I went a bit too far from the original subject, the shadow, but I wanted to show you the other side, the more important one. Because if there is a shadow, there must be the light somewhere. You just must find it. It all starts with the light. Check Lemaître’s theory and the big explosion. Nah, that was a real big light, and for sure it made a huge shadow on everything. Ok, and why is it important for us now? Because we talk about photography… Of course photography… Why would I speak about life and belief and finding the way… You know that already, why would you need me for that. The main point with photography and the light is that there is a great opportunity to play with the shadows. You must check out blue holes in the sky, the miracle hours and the darker side of the subjects as well, not only the brigh one. Just do it!

PineOk, bla bla bla… Tudom… A Biblia… Most komolyan. Nem tudnál máshonnan idézni?

Őszintén? Nem. Nem tudnék. Ez én vagyok. Ez persze nem jelenti azt, hogy igazam van, de ez az egyetlen egy nagy könyv amit ismerek, ha a hitről kérdezel és a hit ott van az élet minden területén. Tudom egy kicsit messzire jutottam az eredeti témától, az árnyéktól, csak meg akartam mutatni a másik oldalt, ami a fontosabb. Mert ahol van árnyék, ott valahol világosságnak kell lennie, csak meg kell találni. Minden ezzel kezdődik. Názd meg Lemaître elméletét és az ősrobbanást. Na az volt ám egy óriási fény és tuti valami hatalmas árnyékot vetett mindenre. Ok, és akkor ez most miért fontos számunkra? Azért mert a fényképezésről beszélünk… természetesen a fényképezésről…Miért beszélnék én az életről meg a hitről meg arról hogy megtaláld önmagad… Azt már úgyis tudod, nem kellek ahhoz én. A lényeg a fényképezéssel és a fénnyel az, hogy játszani az árnyékokkal nagyon jó lehetőséget rejt magában. Csak meg kell keresned a kék lyukakat, a csodát teremtő időt és a sötét oldalát a témádnak is nem csak a világosat. Csak csináld!Behind the leaves

It’s all about photography. Just check the origin of the word. In Greek φωτός (phōtos), genitive of φῶς (phōs), means “light” and γραφή (graphé) represents “lines” or “drawing”. So everytime when we take a picture we draw with the light or making lines with the light. Awesome, isn’t it? Ok, in my case I just play with the lights… drawing… it is something serious. Believe me, I know that, studied to be an architect, learnt drawing as a profession… Photography? It’s something I enjoy to do and I play with that light very well that can come from the back, from the front or just touching the surface of the object that I want to record. The light by itself can have different colours, depending on the season, the geographical point, the time, the weather, the camera settings, the filters I use and many more factors, such as the rule of third, diagonals, leading lines, golden ratio and so on, and so on, and so on. All in all, it’s up to me or you if you take the shot. You can analyze… you should analyze the subject, visialize your future picture. Wait a couple of minutes if you need that the prefect light would arrive, modify the objects if you can, use flash or reflector, or just move a bit and find a better position. It’s all you… and if you still cannot reach your goal or you have no idea what I was talking about right now, google it, learn a bit more about it… I would really advise some nice videos from Mike. Check them out.

PineEz mind a fényképezésről szól. Csak nézd meg a szó eredetét. A Görög photos a fényt, a graphē pedig vonalat, vagy rajzolást jelent. Tehát amikor egy képet készítünk, lényegében a fénnyel rajzolunk, vagy vonalakat húzunk. Hihetetlen, nem? Ok, az én esetemben azt mondanám, hogy inkább csak játszadozom a fénnyel… rajzolás… az komoly dolog. Higgy nekem, én már csak tudom, építésznek tanultam, a rajzolást, mint hivatást tanultam. Fényképezés? Az valami, amit élvezettel csinálok és nagyon jól eljátszadozom azzal a fénnyel, mely érkezhet hátulról, elölről, vagy csak súrolva érintheti az oldalát annak az objektumnak, amit meg akarok örökíteni. Magának a fénynek különböző színei lehetnek attól függően, hogy milyen évszak van, hol vagyunk helyileg, mennyi az idő, hogy van a kamera beállítva, milyen filtert használok, és még sokmindenféle tényezőtöl, mint például a hármas szabály, az átlók szabálya, felvezető vonalak, az aranymetszés stb stb stb. Mindent egybe vetve az csak tőlem vagy tőled függ, hogy a kép elkészül-e vagy sem. Elemezni lehet, elemezni kell a fénykép tárgyát, és el kell tudni képzelni magát a fotót, hogy hogy fog kinézni. SunsetVárj pár percet, ha kell, hogy jobb legyen a fényviszony, módosíts az objektumon, ha tudsz, használj vakut, vagy fényvisszaverőt, vagy csak menj egy picit arréb és keress egy jobb pozíciót. Ez csak rajtad múlik… és ha még így se tudod elérni a célodat, vagy fogalmad sincs arról, hogy miről beszéltem itt, akkor használd a google-t, tanulj egy picit róla… Nagyon tudnám ajánlani Mike néhány videóját. Nézd meg őket. (Bocs, csak angolul elérhető)

Sunset

Warsaw- Tokyo- Warsaw

A few days ago this beautiful piece of art was parking front of our crew room. I know it’s an airplane, c’mon… But seriously wouldn’t you call this beauty an art? Not an airplane. Sadly I had only my phone with me, my Olympus tough TG-4 was packed in my bag out of reachable distance, but anyway I took the shot. It’s not the camera that takes the picture, but the person behind and the quality depends on the composition, the lights, the… all the other things. The resolution? Well, yes it is not the best, but in this case the subject matters.

IMG_20190528_151733~2.jpg

Pár nappal ezelőtt ez a gyönyörű művészeti remekmű parkolt az irodánk előtt. Tudom, ez egy repülőgép, de most komolyan… Ki nevezné ezt repülőnek, nem pedig művészetnek. Sajnos csak a telefonom volt velem, az Olympus tough TG-4 el volt pakolva jó mélyre a táskámban, de azért lefényképeztem. Nem a kamera az, ami a fényképet készíti, hanem a személy a kamera mögött és a minőség olyan dolgoktól függ, mint a kompozíció, a fények, a… minden egyéb dolog. A felbontás? Na igen, az nem a legjobb, de ebben az esetben a tárgy az ami számít.

I got to be interested what is the story behind this scene. I saw on the side of the aircraft a text stating they make a long journey, Warsaw -Tokyo -Warsaw. It sounds interesting already, but imagine it with this machine… Crazy.

Érdekelni kezdett a történet háttere. Láttam a gép oldalán egy feliratot, ami azt állította, hogy egy hosszú útvonalon vesznek részt a géppel, méghozzá Varsó -Tokió -Varsó útvonalon. Ez már önmagában érdekesnek hangzik, de ha belegondolunk, hogy ezzel a géppel… Hihetetlen.IMG_20190528_151643~2.jpg

What I found as information that it is a memory flight of Bolesław Orliński and Leon Kubiak’s journey on a Brequet 19 aircraft from 27 August to 26 September 1926. Anyway… Impressive.

Annyi információt sikerült felkutatnom, hogy ez egy tiszteletkifejező túra Boleslaw Orlinski és Leon Kubiak emlékére akik 1926 augusztus 27 és szeptember 26 közt teljesítették ezt az utat egy Brequet 19 tipusú repülővel. Nem semmi.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Orli%C5%84skiz

Fly above us

“Bip-bip-bip!” OLYMPUS DIGITAL CAMERAIt’s your alarm. Again. 3 am, and it wakes you up… again. You switch immediately, you must be quick, your family still sleeps, your husband besides you, the daughters in the other room, you must push that damn button very quickly.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIt’s done! Great! Everybody continued to sleep, only your german sheppard woke up… and… he’s coming… yep… your face is full of dog saliva. And you are still in the bed.

You have no idea how and how long did it take, but you managed the shower. The hot water on your face removed your pet’s leftovers, but your mood is still the same. Well in the middle of the night, who would like to be happy? Ah, those people. Maybe, they would be… Could it be? Well, they go to holiday, they must be happy. Just think about them… otherwise when did you have your holiday last time?

Make up? Done! Vitamins? Took! Rex ou? Done! Now it was only for ten minutes walk but he managed every serious things… check in their own dog social network, used some outside toilet, got every local news about last night… he looks happy at least.

Finally you tasted your favorite black poison. Driving to your job at this time of the morning, when there is nobody… not even a bit depressing. Your coffee is the best friend now for sure and the usual old song that you really liked when you were youg, not that you would be old now, but to be honest, you are not twenty anymore, you are a wife and a mother for three girls. So what about the song? You know that one, which was all about how many times you saw the city to wake up and believed it was worse to do whatever you do, because you have your final goal and dream and you have to make sacrifices for it… yes, exactly that one… think about it… Does it really worse it? Whatever… you see, you just arrived.

You made it, but your mood is still like a… like a… like a… Do you remember what your dog did in the bush 30 min ago…Exactly, now it is cold and stinky. Get another coffee darling! The young guy in the cafeteria likes you, his smile could cheer you up a bit. Yes… you see… that’s what I’m talking about. You smile the second time today, not bad! The first time? It was when you gave a “Good bye- kiss” to your children and husband. It’s allways a “Good bye- kiss”, not only a simple one as you know deeply in your heart it could be the last kiss in your life, so it always must be a special one.

You think about it for a second when you pass the door, start to work, but you have to move on, because you see them coming. They are almost here, you must look perfect, you have to smile and show you are happy and confident and of course you must say to everyone:

“Good morning! Welcome on board, have a nice flight!”